Ünnepeljünk robotméhecskével!

Tags

, , ,

Elcsépelt szófordulat, hogy rohannak a napok, de ez valóban így van. Most a farsang idejét éljük, és még vége sincs, de mi már előre tekintünk, tervezünk. Jönnek a jeles napok, az ünnepek. Ezek a napok egy iskola, osztály, pedagógus életében mindig nagy jelentősséggel bírnak. Főleg akkor, ha valami újat is szeretnének becsempészni az ünnepek előkészítésébe, megünneplésébe. Ehhez szeretnék most egy kis segítséget adni.

Bármerre tekintünk, azt látjuk, hogy a 21. századi technológiai fejlődéssel lépést kell tartanunk, ha nem akarjuk, hogy tanítványaink hátrányt szenvedjenek. Dolgozunk interaktív táblával, időnként bejutunk az informatika terembe is a gyerekekkel. Már használjuk néha-néha az okos eszközöket is a tanórán, de látjuk, hogy a robotika is beférkőzött az iskola falai közé. Egyre több pedagógus ismeri már az általam is bemutatott robotméhecskéket, a Bee-Bot-ot és a Blue-Bot-ot. Most ezekhez a robotokhoz, tanórai projektekbe való bevonásukhoz adok egy ötletet, az 1848. március 15.-i megemlékezéshez. A projektterv értelmi sérült felső tagozatos gyerekeknek készült, de adaptálható a többségi iskolába járó gyerekekre is.

A projektnek bármilyen címet adhatunk, nálam az „Időutazás robotméhecskével”-t kapta. Ahhoz, hogy sikeres projektet zárhassunk gondos előkészítés, tervezés kell. Most megmutatom, én hogyan csinálom.

Jó tervezést, fantasztikus megvalósítást kívánok!

Projekt rövid összefoglalása

Az értelmi sérült (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott) gyerekek komplex órán ismerkednek meg a magyar reformkor egyik képviselőjével, Petőfi Sándorral, és az 1848. március 15.-i eseményekkel. A feladatok segítik a történelmi események megismerését. Betekintést nyújtanak a reformkorba, megismerkednek a forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségével és céljaival. A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a 1848. március 15.-i eseményeket, annak szereplőit, egy-egy szimbólumát. Az eseményeket a modern technika lehetőségeivel, IKT eszközökkel ismerik meg, új alkalmazásokkal, eszközökkel ismerkednek munkájuk során.

Az érintett tantárgyak köre
• Kommunikáció
• Olvasás-írás
• Számolás-mérés
• Társadalmi ismeretek
• Ének-zene
Évfolyamok
• Tanulásban akadályozott 6-8. évfolyam
• Értelmileg akadályozott 7-8. évfolyam
Időtartam
11 x 45 perc

A projekt pedagógiai alapjai

Tartalmi követelmények
(A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolájának kerettanterve alapján.)

A történelmi események időrendi sorrendbe rendezése. Gyűjtőmunka Petőfi Sándor életéről, az 1848- március 15-i eseményekről. Szóbeli beszámoló a tanult reformkori személyiségek tevékenységéről szókártyák és képek segítségével. Események képei – időrendben történő csoportosítás. Történelmi eseményről idővonal (digitális) készítése. Történelmi események “végigjárása” feladatmegoldással, Bee-Bot vagy Blue-Bot segítségével.

Tanulási célok
• Szókincs bővítése és pontosítása. Szavak értelmezése szövegösszefüggésben. Olvasott szöveg megértése, kérdések megfogalmazása rövid szöveg alapján.
• Feladatmegoldás megtervezése logikai úton, az eredmény értékelése.
• Együttműködés a társakkal barátságos, befogadó közegben.
• A nemzethez tartozás érzésének erősítése. A nemzeti ünnepekhez és hagyományokhoz érzelmi, és külsőségbeli csatlakozás. Az állampolgárok és saját jogainak és kötelességeinek elemi szintű megismerése.
• Aktualitások felismerése, ünnepek elkülönítése.
• Szakszerű és biztonságos számítógép használat. A megismert IKT eszközök szabályos használata. Eligazodás a megismert programokban. Az ismert programok önálló használata.

Értékelési terv

Projektünk a résztvevő gyermekek, pedagógus és asszisztens együttműködésén alapszik. Együttműködésben nagy hangsúlyt kap az értékelés, mely rávilágít a várható és a már elvégzett munka erősségeire, esetleges fejlesztendő elemeire, hogy a projektet minél eredményesebben zárhassuk le.
Az Időutazás robotméhecskével című projektünk esetében három fázisra osztjuk fő tevékenységeinket, illetve magát az értékelésünk időrendjét: a projekt kezdetén, annak megvalósítási szakaszában és a projekt lezárásakor végzett tevékenységekre.

A projektmunka megkezdése előtt:
• Ötletbörze
• Kérdések megfogalmazása egyénileg
• TKM táblázat

Mi jut eszedbe Petőfi Sándorról és március 15-ről? A gyerekekkel ötleteket, gondolatokat gyűjtünk, egyben felmérjük a diákok előzetesen hozott általános tudását is. A válaszokat interaktív táblán rögzítjük, így visszanézhetővé, visszakereshetővé válnak a kiinduláskor megfogalmazott gondolatok. Ez segítséget nyújt az értelmi sérült gyermekeknek abban, hogy grafikus módon áttekinthetővé, értelmezhetővé váljon előzetes tudásuk, illetve hogy mit és miért szeretnénk megvalósítani. A gyerekek ötleteikkel, javaslataikkal segítik a gondolattérkép elkészítését. Mindez motiváló hatású. A gondolattérkép megvalósítására egyik hasznos web 2.0-ás alkalmazás a www.mindmeister.com, amely megtalálható mobil applikáció formájában is. Azért is nagyon hasznos, mert a gondolatok közti összefüggések megjelenítéséhez a szöveges bejegyzéseken túl használhatunk képeket, videókat is. Az itt elkészített gondolattérkép elmenthető, újra és újra felidézhető, kiegészíthető, szinkronizálható okos eszközeinkkel.

Gondolattérkép - Petőfivel.

Gondolattérkép – Petőfivel.

Az ötletbörze után a gyermekekkel kitöltjük a TKM táblázatot. A táblázatot előzetesen elkészítjük a gyerekeknek word dokumentumként, melyeket ekkor kapnak meg. Ezzel a módszerrel felidézhetjük a gyerekek korábbi ismereteit a témáról. Ezek az előzetes tudáselemek a táblázat első oszlopába kerülnek. Ekkor töltjük ki a táblázat középső részét is, amely azt jeleníti meg, amire kíváncsiak vagyunk, amit ki szeretnénk deríteni, vagyis, amire a projektünk irányul. A harmadik oszlop a projekt befejezéséig üresen marad, hiszen azokat a dolgokat írjuk bele a gyerekekkel, melyeket a projekttevékenységek elvégzése közben megtanultunk.

A projektmunka közben:
• Projektnapló
• Folyamatos értékelés
• Visszajelzés társaktól
• Megbeszélés
• Kötetlen kérdések

A projekthez kötődő feladatok, tevékenységek végzése közben, visszajelzéseket nyújtunk a gyerekek számára az elvégzett munkájukról, illetve iránymutatást adunk a tevékenységek hatékony folytatásáról. Az egyik fontos feladatunk, hogy értelmi sérült diákjainkat együttműködésre, közös gondolkodásra ösztönözzük. Erre jó lehetőség, ha visszajelzést adnak társaiknak a munka szakaszairól, megosztják egymással az ötleteiket. Az Időutazás robotméhecskével című projektben több esetben nyílik módunk minderre (például: kokárda készítése, véleményezése, tanácsok a társaknak; robotméhecske útvonalának megtervezése).

Az egyénileg, osztályon belül (vagy csoportokban) együttműködő gyerekek segíthetik társaik munkáját észrevételeikkel, adhatnak tanácsot a saját munkájukból leszűrt tanulságok alapján. Az egymástól kapott pozitív jelzések, a dicséret kifejezetten motiváló hatású, amely nem csak az egyes gyerekekre hanem a csoportra nézve is előnyös. A gyerekek osztályfokuknak megfelelően meg tudják fogalmazni, mi az, ami nekik tetszik a társaik munkájában. Megfogalmazhatják, mit csinálnának másképpen, segítő javaslatokat fogalmazhatnak meg. A véleménynyilvánítás előtt mindenképpen el kell magyaráznunk az értelmi sérült gyerekeknek, mit jelent az, hogy egy vélemény pozitív, építő jellegű legyen. Ösztönzően hasson arra aki kapja, és ne bántódjon meg tőle. Ismertetésként és szemléltetésként az egyik gyermek vagy csoport munkáját közösen is értékelhetik a gyerekek, és ezt a közösen elfogadott példát követve fogalmazhatják meg a gyerekek egyéni véleményeiket. A társértékelések mellett a pedagógus is segíti a gyerekeket a projekt során felmerülő nehézségek megoldásában. Segítő véleményt fogalmazhatunk meg a megbeszéléseken, a tevékenységek közben, segítő kérdéseket teszünk fel. A kérdések olyanok legyenek, hogy a diákokat további gondolkodásra serkentsék, mozgósítsák már meglévő ismereteiket, tovább vigyék a munkafolyamatot. Megkérdezhetjük, hogyan gondolkodtak a feladat megoldása közben, mi az ami eszükbe jutott, mit gondolnak arról, mi lehetett a hiba, hogyan lehetne továbbhaladni? A projektek végrehajtása során törekednünk kell arra, hogy a gyerekekkel végig partneri viszonyban maradjuk. Ahhoz, hogy pozitív eredményt érjünk el, közösen kell gondolkodnunk a gyerekekkel. Ezt a folyamatot kell elősegítenie azoknak a kérdéseknek, amiket felteszünk a gyerekek felé. A visszajelzéseknek folyamatosaknak kell lenniük. Ez kötődhet egy-egy tevékenység megvalósításához is. A gyerekek sérüléséből és életkorából adódóan a játék központi szerepet kap, így az értékelési módszer is játékos formában történhet. Erre ad lehetőséget a ClassDojo alkalmazás, melynek mobil applikációja jól fut tableten és okostelefonon is ( www.classdojo.com). Ebben az alkalmazásban értékelhetjük a gyerekek tevékenységeit egyénileg és csoportosan is. Minden egyes projekttevékenységhez külön rendelhetünk egy-egy értékelési szempontot, és az ahhoz társítható szimbólumot. Az értékelési szempontokat, pontszámokat érdemes a gyerekekkel együtt kialakítani, így mindenki a magáénak fogja érezni azt. Értékelési szempont lehet a társak segítése, a tevékenységekben való részvétel, azok végrehajtása – minden, amit mi pedagógusként fontosnak tartunk. Pozitív pontokkal értékelhetünk, amit a gyerekek az alkalmazás jellegzetességeként egy avatarhoz (kedves szörnyecske) kötnek. A projektben az általunk hangsúlyosabbnak tartott témákra akár több pontot is adhatunk. Természetesen fokozatokat is állíthatunk fel a pontozásban.

Classdojo - osztály

Classdojo – osztály

A projekt folyamatának dokumentálását a gyógypedagógiai asszisztens végzi. A tevékenységekről fotókat, videókat készít, amit a gyerekek kiegészítenek hozzászólásaikkal. A projekt befejezéséig a gyerekek aktív részvételével így elkészül az elektronikus projektnapló is (www.padlet.com), mely megosztható a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal, érdeklődőkkel.

A projektnapló által később átláthatóbbá, nyomon követhetővé válik a projekt megvalósítása, a tevékenységek egymásra épülése, mit tanultak meg a diákok a projekt során, mi az ami még fejlesztésre szorul. A napló végén a résztvevők szóbeli összefoglalót adhatnak arról, hogy szerintük miben fejlődtek, miben voltak ügyesek, milyen tevékenységet végeznének a későbbiekben is szívesen.
Az elkészült projektnapló alapjául szolgálhat a szummatív értékelésnek is. Összefoglalja a gyerekek munkáját, amelyre a projekt befejezése után jutalmat kapnak, illetve a 7-8. évfolyamos diákok jegyet is.

Projektmunka befejeztével a következőt kell még elvégeznünk:
• TKM táblázat befejezése
A gyerekekkel közösen kiegészítjük a TKM táblázatot, kitöltjük annak utolsó oszlopát, azaz összefoglaljuk, mi az, amit a projekt során megtanult a csoportunk. Az elkészült táblázat így szemlélteti a projekt eredményeit.

A projekt menete

Módszertani eljárások

Az Időutazás robotméhecskével című projekt keretében a gyerekek 1848. március 15.-éhez kapcsolódóan új ismeretekre tesznek szert, megismerkednek a forradalom szereplőivel. A projekttevékenységek közben fotókat, kisebb videókat készítünk. Ehhez megfelelő eszköz a digitális fényképezőgép. A projekt bevezetéseként egy ötletbörzét kezdeményezünk. Ennek formája: gondolattérkép. Ez segítséget nyújt abban, hogy grafikus módon megjeleníthessük a várható projekttevékenységeket, áttekinthetővé, a gyerekek számára is könnyen értelmezhetővé váljon, mit és milyen céllal szeretnénk elvégezni. A gyerekek ötleteikkel, javaslataikkal segítik a gondolattérkép kiegészítését, a projekt folyamatát, így az általuk is fontosnak tartott észrevételeket jeleníti meg. Mindez motiváló hatású, ami kedvező a projekt és az csoport egészére nézve is. A gondolattérkép középpontjában ezúttal 1848. március 15. áll. A gondolattérkép elkészítése egyben előre is vetíti a projekt során elvégzendő tevékenységeket, így a gyerekek is áttekinthetik, milyen feladatok várnak rájuk.

Tevékenységek "térképe".

Tevékenységek “térképe”.

A projekt kezdetén fontos, hogy felidézzük a tanulók előismereteit a témáról. Így láthatjuk, mi az, amire építkezhetünk, milyen tudáselemeket kell beépítenünk, kiegészítenünk, hogy eredményesen zárhassuk majd munkánkat. A TKM-táblázat elkészítése minderre módot ad. A gyerekekkel együtt kitöltjük a táblázat első oszlopát (amit már tudunk), és összegyűjtjük, melyek azok a pontok, amikre kíváncsiak vagyunk. A táblázatnak most csak ezt a két oszlopát töltjük ki.

A projekt előkészítésére, a gondolattérkép és a TKM táblázatnak az elkészítésére 2 tanóra javasolt. A tevékenységek, ismeretek egymásra, egymás köré szerveződnek, így támogatják az ismeretszerzést, ismeretek elmélyítését, a gondolkodás, beszédkészség fejlesztését. A gyerekek a feladatok megoldása közben fejlesztik digitális kompetenciájukat is.

Az előkészítés után közösen ismeretanyag gyűjtésébe kezdünk az interneten, mely anyagokat, képeket mappákba rendezünk. Az óra alkalmat teremt az ismeretanyag rendszerezésére, annak megbeszélésére. Az internetes keresésre, az anyagok rendezésére 2 tanóra javasolt.

Miután rendszereztük a rendelkezésünkre álló anyagokat beszélgetést kezdeményezünk 1848. március 15-ről. Szavakat, fogalmakat gyűjtünk ezzel a nappal kapcsolatban, melyet közösen írunk az interaktív táblára. Ezután mindenki elkészíti saját szófelhőjét a Tagul szófelhő (https://wordart.com/) készítő alkalmazásban. Miután mindenki bemutatta saját szófelhőjét a fogalmak közül tisztázzuk a kokárda jelentését, jelentőségét. „A kokárda (szalagrózsa vagy szalagcsillag) – mint magyar neve is mutatja – eredetileg színes szalagból készített kör alakú, rózsadíszt szimbolizáló, eredetét tekintve főúri ruhadísz. Első ábrázolásai a 18. század közepéről ismertek, francia és angol festményekről.(…) A magyar kokárdát (…) a francia kokárdától eltérően nem kalapra tűzték, hanem a kabát hajtókájára vagy mellrészére a szív felőli oldalon.” (https://hu.wikipedia.org/wiki/Kok%C3%A1rda) Ezután mindenki elkészíti a saját kokárdáját egy általa megválasztott technikával. Miután a munkával elkészültek, a gyerekek bemutatják egymásnak kokárdáikat. A tevékenység 2 tanóra alatt elvégezhető.

A következő tevékenység az énekverseny előkészítése, a már ismert énekekből a kiválasztott dalok gyakorlása, és a verseny megrendezése. A dalok kiválasztásban természetesen egymás segítségére is számíthatnak a gyerekek. Értékelést közösen tesszük, mindenki kap jutalmat. A tevékenység 1 tanóra alatt elvégezhető.

Ezután a gyerekek a gyűjtött anyagok és a tevékenységek alapján megfogalmazzák a forradalmi nap történéseit, szereplőit, helyszíneit. Törekedjenek a mondanivaló helyes megfogalmazására, az igényes szóhasználatra, az egész mondatokban való fogalmazásra. A tevékenység 1 tanóra alatt elvégezhető.

Az értelmi sérült általános iskolás korosztálynál a kognitív folyamatok sérülése a leglátványosabb, sok eltérést, sajátos vonásokat hordoznak magukban. Ezeknek a gyerekeknek a koncentrációs képességük nagyon alacsony, könnyen elterelhető a figyelmük. Problémamegoldással megszerezhetőek azok a szükséges ismeretek, jártasságok, készségek melyek fejlesztik a problémamegoldó, algoritmikus gondolkodást. Ennek a gondolkodásmódnak a kialakítása a gyermekek életének valamennyi területén hasznos. Miután már mindenki megismerkedett a nevezetes nap eseményeivel, jelentőségével időutazásra hívjuk a tavasz első kis rovar hírnökeit, a méheket. Sárga petpalackos kupakokból mindenki elkészíti a saját méhecskéjét, mellyel “utazni” fog a korabeli Budapesten.

Kupakméhecskék.

Kupakméhecskék.

Ezután a gyerekek megkapják a pályákat, melyen különböző feladatokat kell megoldaniuk a méhecskével. A pályán az 1848. március 15.-i események helyszínei találhatók meg.

Miután a gyerekek megoldották a feladatokat a saját kis pályájukon a kis méhecskével, megismerkednek Zümivel a Bee Bot-tal, vagy Blue Bot-tal aki egy egyszerű és gyerekbarát kivitelű programozható robotméhecske, amely jól használható eszköz a programozási alapismeretek játékos elsajátításához is, illetve a téri tájékozódás fejlesztéséhez, az irányok begyakorlásához. A tevékenység 2 tanóra alatt elvégezhető.

Pálya a március 15-i eseményekről.

Pálya a március 15-i eseményekről.

Az időutazást követően befejezzük, kiegészítjük a projekt kezdetén megnyitott TKM táblázatot. Megbeszéljük a gyerekekkel, mi az, amit megtanultunk, elértük-e a projektünk elején kitűzött célokat, megtaláltuk-e a válaszokat a kérdéseinkre, amelyekre kíváncsiak voltunk. Összefoglaljuk projektünk eredményeit. Megnézzük azt is, ki hány pontot gyűjtött össze a projekttevékenységek során, illetve mely területen volt a leghatékonyabb, esetleg miben lenne szükség fejlődésre a ClassDojo alkalmazásban. A tevékenység 1 tanóra alatt elvégezhető.

A projekttevékenységeket, a gyerekek haladását folyamatosan segítjük visszajelzéseinkkel, értékeléssel. Ennek egyik lehetséges módja a ClassDojo alkalmazás (http://classdojo.com), amelynek használatával minden projekttevékenységet, de a csapatok együttműködését is külön pontozhatunk, értékelhetünk.

A projekt részletei

A szükséges készségek
Anyanyelvi kommunikáció:
A nyelvre és az írott nyelvre, az olvasásra vonatkozó, a gyermekek életkorának megfelelő ismeretek megléte;
Szóbeli szövegalkotási készség:
A gyermekek gondolataikat, véleményüket képesek néhány összefüggő mondatban kifejezni;
Tájékozódás:
Tárgyak helymeghatározása
Direkt összefüggések felismerése
Egyszerű állítások, igazságok eldöntése.
Együttműködési készség a társakkal:
A tanulók képesek egymás figyelmes meghallgatására
A projekthez szükséges anyagok és eszközök
Technológia – hardver
• digitális fényképezőgép;
• számítógép/laptop a pedagógusnak;
• számítógépek/táblagépek a gyerekeknek;
• projektor, interaktív tábla (interaktív tábla hiánya esetén fehér vászon, amire kivetíthetjük, amit szeretnénk)
• Bee Bot, Blue Bot
Technológia – szoftver
• Mindmeister (www.mindmeister.com);
• Padlet (www.padlet.com);
• ClassDojo (www.classdojo.com);
• Tagul (https://wordart.com/);
Internetes források, alkalmazások
• Wikipedia
• Pixabay (https://pixabay.com/hu/)
• Flickr (www.flickr.com)

TMK-táblázat a projekthez

TMK-táblázat a projekthez

Pontgyűjtés
A projekt során sok szempont, feladat van, amit érdemes figyelembe vennünk a pontozásnál:
• Együttműködés a társakkal
• Egymás segítése
• Aktivitás
• Szabályok betartása (helyes viselkedés)
• Társak értékelése (hasznos visszajelzés, felhasználható ötlet);
• IKT eszközök használata
• Internetes keresés (szöveges anyagok-képek keresése, forrásmegjelölés)
• Szófelhő (ötletesség; helyesírás, technika alkalmazása, kreativitás)
• Kokárda (tiszta, tetszetős, helyes színhasználat, változatos technika alkalmazása);
• Éneklés (helyes dalválasztás, hangerő-hangmagasság megválasztása, tiszta éneklés)
• 1848. március 15. feldolgozása, a forradalmi nap eseményeinek megfogalmazása (összefüggések felfedezése; érvelés; szereplők tulajdonságainak, jellemzőinek megfogalmazása; tartalom összefoglalása;)
• Robotméhecske használata, programozása

Advertisements

Robot körkép a BETT Show-ról II. (vendégposzt)

Tags

, ,

Az idei vásár legfőbb témája (és egyúttal a legnagyobb látványosságai) a kódolás és a különféle robotok voltak. Az előző posztok olvasói már kaphattak egy kisebb betekintést a “szép, új világba”, most picit részletesebben számolunk be a látottakról. (A Bee-Bot/Blue-Bot forgalmazójaként ismert TTS Group standjának érdekességeivel külön posztban foglalkozunk, róluk így most csak annyit, hogy a két méhecskén kívül számos más érdekességet is tartogatott látogatásunk náluk.)

Következő pillantásként vigyázó szemeinket vessük mondjuk … Dél-Koreára. Aligha gondoltuk volna a rendezvény előtt, hogy a BETT Show tele lesz onnan származó robotokkal, ráadásul mindegyik jól használható, kidolgozott modellnek tűnik.

Kamibot
A koreai gyártású, egyszerű külsejű kis robot többet tud, mint amit elsőre gondolnánk róla. PC-ről vagy táblagépről programozható, és többféle szenzorral van felszerelve.

Az alaprobot - Kamibot

Az alaprobot – Kamibot


Kamibot - álruhákban :-)

Kamibot – álruhákban 🙂

Az alapcsomag ára kb. 200 dollár, ami kicsit borsosnak tűnik, viszont az alapcsomagot is jól körülöntötték szolgáltatásokkal, hiszen a PC-s és a táblagépes szoftverek, a hozzájuk tartozó útmutatók, a fentebb bemutatott álruhák, sőt a robothoz való pályák is mind ingyen letölthetők a honlapról. URL: http://www.kamibot.com/default.php

TrueTrue

Szintén koreai gyártású, amelyet a KAIST Iskolai Kutatócsoport és a vezető koreai egyetemek oktatási szakértőinek támogatásával fejlesztettek ki. Nem csupán a robot hardverét készítették el, hanem átgondolt fejlesztési koncepció is van mögötte.

Alapszolgáltatások a szokásosak: vonalkövetés, blokkprogramozás, ingyenes mobilapplikáció. Érdekes koncepció a robot által olvasható színes kódkártyák. Az átgondolt módszertani tervezést mutatja a következő ábra, ami a kódolás tanításának menetét mutatja be, az egyes lépéseken keresztül.

Igy tanítják a kódolást Koreában!

Igy tanítják a kódolást Koreában! – Forrás: http://www.truetruebot.com/whytrue/eng

A kis robotok Scratch-ben is programozhatók, és külső szenzorok fogadására is felkészítik őket, ezzel a “maker” szemléletű dolgok is helyet kaphatnak a lépcső tetején…

True-true robot Koreából.

True-true robot Koreából.

Maradjunk még Koreánál. Már lassan hatodik születésnapját ünnepli Albert, a robot. 2012 decemberében mutatták be, azzal hirdetve, hogy “a világ első okostelefon-alapú robotja”.

A robothoz tartozó applikációcsomag egy sor különböző applikációt tartalmaz, amelyekkel különféleképpen lehet a kódolást elsajátítani, gyakorolni. Az előzőleg bemutatott TrueTrue robothoz hasonlóan Albertnek is van kártyaolvasó szenzora, így a diákok által összeállított kártyasorozat beolvasásával adott utasításokat is végre tudja hajtani (ahogy a videón is láthatjuk). Nagyobbak aztán szintén a Scratch-csel folytathatják.

Sok kicsi Albert :-)

Sok kicsi Albert 🙂

Albert is érti a blokkprogramozást! :-)

Albert is érti a blokkprogramozást! 🙂

Első látásra kicsit furcsa kinézetűnek tűnik a CleverBot család, amelyet akár robotgolyóknak is nevezhetnénk.

A CleverBots család golyórobotjai.

A CleverBots család “golyórobotjai”( vagy robotgolyói) ?.

Lássuk csak, “mit gurítanak” ezek a robotok? Már a legegyszerűbb Dot is rendelkezik pár szenzorral, vagy például hangrögzítő eszközzel, és Blockly alkalmazásával egyszerű dolgokra megtanítható. A középső, Dash nevezetű 3 mikrofonnal, hangszóróval, egy halom LED-del, infra adóval és vevőegységgel, távolságmérő szenzorral már jóval többre képes. A felsoroltak a robot részét képezik, ezen kívül több kiegészítő is kapható hozzá, például xylofon, bulldózer előtét, LEGO csatlakozást bitosító fülek, stb.).

A legnagyobb testvér a Cue nevet viseli, és már szinte intelligensnek mondható. (Ahogy a tv-ben mondani szokás – legalább is az alapján, hogy még beszélgetni is lehet vele…) De komolyra fordítva a szót: a Cue az eddigiekben bemutatottakhoz képest “nagyágyúnak” mondható! Négy különböző avatarból választhatunk, amelyek különböző “személyiséggel” rendelkezve bonyolódnak interakciókba velünk, más-más kifejezésekkel kommunikálnak.

Cue robot avatarok.

Cue robot avatarok.


A robotokkal a következő videóban ismerkedhetünk.

Ehhez a tudáshoz persze fejlettebb hardver dukál, úgyhogy több memória, 3 processzor, fejlettebb szenzorok és szenzorkezelés, az infra mellett Bluetooth kapcsolat és persze némi mesterséges intelligenciának nevezett valami… Ha így nézzük, már talán nem is olyan sok érte az a 200 dollár. A kisebbek 79, illetve 145 dollárért kaphatók az alapcsomagokban.

Ehhez képest a Kubo nevű robotocska 324 eurót kóstál (talán mert Dániából származik, nekik meg ugye nem annyira számít…).

Kubo robot

Kubo robot

Itt is a már korábban látott “beolvasom a kódkártyákat, aztán megyek” típusú kódolást oktatják a diákoknak, persze a módszertani köret sem marad el. A hozzáadott kártyák a ciklusokat, függvényeket is képesek kezelni, azok használatát is tartalmazzák. Lássuk a videón:

A robotok mellett számos készlet (kit) is szerepelt a kínálatban. Ezekben az volt a közös, hogy maximálisan igyekeztek megkönnyíteni az összeépítést, mágneses vagy lego-szerű megoldásokkal operálva az esetek döntő többségében 🙂 Igy a fúrni-faragni-forrasztani vágyó ifjú (és idősebb) titánoknak nehezebb dolguk van, ha ebben keresnek kihívásokat. A többieknek és tanáraiknak viszont Kánaán!

Az első készlet, amit mutatunk, a roppant elmés “Education Robotics with Scratch” fantázianevet viseli, az angol Data-Harvest terméke. A 800 darabból álló készletből (nem számolva a motorokat, szenzorokat és hasonló alkatrészeket) alapból 13 modell építhető.

Egy készlet - tizenhárom robot

Egy készlet – tizenhárom robot

A robotok funkcionalitását a készletben található nyomógomb, fény- és szín-, hang-, távolságszenzor, RGB-LED, beépített hangszóró, 4 motor egészíti ki. A szükséges szoftverek, tanári kézikönyv, a “diák kihívások”, és az építési útmutatók mind-mind letölthetők. Ezekbe akkor is érdemes belenézni, ha éppen nincs ilyen készletünk, jó ötletek akárhonnan származhatnak! A Scratch-hez való kapcsolódást a Scratch Bridge App nevű alkalmazás biztosítja. Egy készlet ára amúgy 249 font.

Az Engino építőszettjei hazánkban is kaphatók, nem is tűnnek rossznak, bár olcsónak se. Ezeket az összeállításokat egészítik ki az Engino Education Sets néven forgalmazott Robotics Mini, Pro és Produino készleteik.

Folytassuk két olyan készlettel a bemutatást, amelyekkel közelebbről is sikerült megismerkedni.
Boson Kit

A Boson Starter Kit

A Boson Starter Kit

A Boson Kit for Micro:bit verzióját szereztük be szintén kedvezményesen, és nem csalódtunk. A Kit egy olyan board-ra épül, amelyhez a Micro:bit-et csatlakoztathatjuk, majd ehhez szenzorokat, motorokat, RGB-LED-et, illetve LED-sort csatlakoztathatunk a hozzáadott egyszerű csatlakozók alkalmazásával. A készlet négy előre elkészített projekt-kártyát is tartalmaz, amelyekkel elkezdhetjük a kit használatát (vagyis a tanulást 🙂 A kit egyes elemei mágnesesek, LEGO-csatlakozóval rendelkezve akár LEGO-elemekkel is összeépíthetők.

Egy általános bemutató a Boson Kitről a következő videón:

Invent! Kit

Az Invent! Kit egy angol fejlesztésű készlet, amit teljesen elérhető áron sikerült beszerezni, persze a vásár alatti kedvezményt (50% !) igénybe véve. Ilyenkor mindig elfogják a kételyek az embert, hogy talán hazai szokás szerint át akarják verni, ám a mobiltechnika áldásait kihasználva azonnal ellenőrizni szoktuk az engedményes árú termékek valódi árait. És lőn: A Starter Kit ára webes megrendeléssel 66 font lett volna (plusz postaköltség!), az Explorer Kit pedig egész pontosan 90 font (plusz postaköltség). Ehhez képest tehát valóban féláron jutottunk hozzá egy könnyen összeszerelhető, programozható “robotautóhoz”, valamint a csomagban lévő pár alkatrészhez. A Kit alapja egy Crumble nevű mikrokontroller, ami egyébként külön is kapható, kicsit a Micro:bit-re emlékeztet, picit más specifikációval.

A csomaghoz egy ingyenesen letölthető program is tartozik, amely teljesen a megszokott Scratch/Micro-bit/mBlock vonalhoz hasonlít, tehát semmiféle új tanulást nem igényel.

Egy egyszerű programocska, vajh mit csinál?

Egy egyszerű programocska, vajh mit csinál?

Az Explorer (Felfedező csomag) – amit így utólag kicsit sajnálunk, hogy nem hoztuk el – a következőkkel egészíti ki az alapcsomagban található alkatrészeket:
egy vonalkövető modul;
egy kétcsatornás fényszenzor;
és egy rajzolást lehetővé tévő ceruzatartó.

A "Felfedező csomag"

A “Felfedező csomag”

Az Invent! Kit micro-bites verzióját tavaszra ígérik, bízunk benne, hogy kész is lesz!

Egy érdekes, fémépítő-szerű készletet mutattak be Robobloq néven a kínai gyártói, két változatban: Q-Scout és Qoopers néven. A sok kis apró (fém)-alkatrészből többféle módon is összerakható robotok Arduino-alapra épülnek (a nagyobbikat 6 az egyben készletként is reklámozzák).

Qoopers minden mennyiségben!

Qoopers minden mennyiségben!

A kisebbik ArduinoUno, a nagyobbik ArduinoMega vezérlésű, 6 AA elemmel működnek. Szenzorok terén mindkettő egy Ultrasonic szenzorral és egy gombbal érkezik, a kisebbnél még egy vonalkövető egészíti ezt ki. A kimenet egy csipogó és 2 darab RGB-LED, a nagyobbnál pedig egy 14*10-es LED mátrix is tartozék. Szoftverileg az Arduino IDE és a Robobloq App az alap, de Python, Javascript, Swift és a C++ is elérhető, használható. Talán ezekből is látszik, hogy ezt az eszközt kicsit nagyobbaknak találták ki, mi felső tagozatban kezdenénk el vele dolgozni.

A legszuperebb fém okosrobot - Qoopers Kínából

A legszuperebb fém okosrobot – Qoopers Kínából

Ára az Amazonnál 180 dollár. Lehet, Kínából olcsóbb lenne, de ott még nem találtuk. Mindenesetre a “Nagyon tetszett” kategória ez is!

Szintén egy kicsit komolyabb kategóriába esik Marty, a sétáló robot (szintén az Egyesült Királyságból). Enyhén esetleg mozgása, meg nem éppen lenyűgöző külseje egy értékes belsőt takar!

Marty, a sétáló robot!

Marty, a sétáló robot!

A robot wifi-képes, több motort tartalmaz, tartozik hozzá applikáció, és már az összeszerelése sem tűnik gyerekjátéknak. :-)Egy 3D nyomtató segítségével további elemek nyomtathatók hozzá, wifi-n vagy az említett applikációval is irányítható, és akár Scratch-ben is programozható (persze Python és C++ is ott lapul a lehetőségek között).

A szavak helyett álljon itt ismét egy videó.

SAM Labs

A szórólapjuk ezzel a kérdéssel kezdődik: Miért használjuk a SAM Labs-t? Válaszuk: mert az általuk kínált megoldáscsomag mindazokat az eszközöket tartalmazza, “amelyek támogatják a kódolás oktatását, skálázható és a tantervekbe illeszthető módon”.

Az általuk kínált termékcsomag 4 készletből áll: Alpha Kit (szerintem nagyon kicsi, kevésnek tűnik – de ez szubjektív), Team Kit, STEAM Kit és Classroom Kit, illetve van egy Curious Cars nevű csomagjuk is – nézzük csak:

A nagyobb készletek főleg abban különböznek, hogy több diák számára elégséges elemet tartalmaznak, de nagyjából ugyanazokat. A bővítéshez egyenként vásárolhatók a további alkatrészek/szenzorok, de a 23 eurós darabonkénti ár … khm… borsos!!

Kódolás kockákkal - SAMs!

Kódolás kockákkal – SAMs!

A készlet viszont elég csábító, párosítás nélküli Bluetooth kapcsolódás, könnyű összeszerelés (nem is szerelés, inkább összeillesztgetés, LEGO-kompatibilitás, mobil applikációval és számítógépről való vezérelhetőség, és bőséges módszertani anyag a tanórai alkalmazásokhoz. Az anyagok letölthetők a https://eu.samlabs.com/pages/teaching-materials címről, érdemes belenézni ezúttal is.

Néhány igazán kiváló ötletet mutat a következő videó, amit a SAM Labs készletéből álítottak össze.

Az egyes kitek ára a fenti említés szerint:
129, 399, 449 és 999 mindez euróban! A “Kíváncsi autók” pedig 159 euróba fáj(ná)nak.

A fenti készletek átvezetnek bennünket egy másik megoldási ötlethez: ezek a különböző összekapcsolható kockák vagy blokk-ok.

Az angol LogiBlocks nem igényel semmilyen számítógépes vagy hálózati áramforrásos hátteret, kialakítása révén pedig azt is kiküszöböli, hogy esetleg egy rossz kapcsolással rövidzárlatot hozzanak létre a tanulók, ezáltal akár szigorú tanári felügyelet nélkül is kísérletezgethetnek vele a diákok.

Az "elektronikus építőkockák"

Az “elektronikus építőkockák” – Forrás: http://www.logiblocs.com/

Az egyes blokkok mind-mind különféle áramköröket takarnak, amelyek az ábrán is láthatóan a színek alapján jól megkülönböztethető funkcióval rendelkeznek. (Például a sárgák a szenzorok, a kékek a kommunikációért felelősek, a narancsszínűek “gondolkodnak”, vagyis a működés logikáját irányítják, a pirosak a kimenetet biztosítják, hang- és fényjelekkel stb.) Ezen blokkok különböző kombinációjával egyszerű és bonyolult szerkezeteket építhetnek a diákok, és ezáltal kvázi programokat készíthetnek, amelyek végrehajtják az általuk megadott utasításokat, mintegy “életre keltve” az elvont programokat.
A következő kis videón egy rövid betekintést láthatnak a LogiBlocs működéséről:

Ez a szörny pedig egy LogiBlocs program!

Egy LogiBlocs program, vizuálisan.

Egy LogiBlocs program, vizuálisan.

És a lényeg:

“The Logiblocs modules themselves can be viewed as a kind of physical and electronic embodiment of algorithms. They have been used to teach logic at all levels. Despite this, it is probably true to say that only teachers who are really on top of this new subject of Computing and have a technical leaning will be able to incorporate the power of Logiblocs successfully into their teaching while still helping their pupils to get to grips with the basics of computing – Logic, Algorithms, Evaluation, Debugging, Tinkering, Creating, Decomposition and Persevering – but all these attributes are exactly what Logiblocs are all about.”

Az előzőhöz hasonlítható, csak jóval összetettebb készletgyűjtemény az amerikai LittleBits. Itt is több különböző Kit elérhető, az alap az ún. DroidKit, amelyet 8-12 éveseknek ajánlanak, és egy R2D2-re hasonlító kis robotot lehet belőle összeállítani és vezérelni. Az applikáció mint Androidra ,mind iOS-re elérhető, és alapból számos küldetést tartalmaz, amiket a diákok leküzdhetnek.

Droid Inventor Kit - a bevezető!

Droid Inventor Kit – a bevezető!

A készlet ára 99 dollár, mindenki döntse el, neki megéri-e.
A második lépcsőfok az ún. “Rule your room” (kb. Uralkodj a szobádban) elnevezésű csomag, ami picivel többet kínál már, ami az alkotórészek számát és tudását illeti. A következő két kép remélhetőleg világossá teszi a LittleBits mibenlétét is.

LittleBits elemek kapcsolódása

LittleBits elemek kapcsolódása


LittleBits alapok - tömören összefoglalva

LittleBits alapok – tömören összefoglalva – Forrás: a készlet dokumentációja

A csomagokról részletesen a honlapról kaphatunk információkat, az árak most éppen kedvezményesen 79 dollártól 299 dollárig terjednek, TETSZIK kategória!

Egy másik blokkokból építkező csomag a Robo-Wunderkind, amely a következő jellemzőkkel bír:
– 6 éves kortól javasolják az alkalmazását, előzetes ismereteket nem igényel;
– a hardver elemeken kívül mobil applikáció támogatja a blokkokból készített eszközök használatát;
– ingyenes módszertani segédanyag jár a csomagokhoz.

A Kit használatába legegyszerűbben ismét egy videóból kaphatunk bepillantást.

Jelenleg az Alapkészlet vásárolható, a Haladó és a Professzionális készletek még csak előrendelhetők, áruk nem olcsó, az alapkészlet is 239 euró.

A Robo-wunderkind csomagjai.

A Robo-wunderkind csomagjai.

A kis robotok és robotkockák után a végére maradtak a nagy méretű robotok, amelyek ára már a mi szemtávolságunkat meghaladja (sajnos). Ezekből is több megjelent a vásáron, legjobban talán a robotcsacsi tetszett (szubjektíven persze).

Az egyik kedvencünk

Az egyik kedvencünk: a robotcsacsi!

A Sanbot emberszabású robotjai

A Sanbot emberszabású robotjai

Nagyon tömören összegezve a látottakat, két dolgot emelnénk ki: az eszközök ára nem elérhetetlen kategória külföldön – talán itthon sem kéne annak lennie. Vajon miért nincsenek tehát ilyenek tömegesen az iskoláinkban?
A felsorolásban szereplő eszközöket nézve az a kérdés is felmerült bennünk, miért nincsenek hazai vetélytársai ezeknek? Kérdéseink persze csupán költőiek, de azt világossá szeretnénk tenni, hogy technikai akadályai nem lennének egyiknek sem.

A jól kirajzolódó trend: a gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a kódolás megkedveltetése és megtanítása – mindez olyan eszközökkel, amelyek talán a gyerekek nagyobbik részét érdekelheti, motiválhatja, sőt – INSPIRÁLHATJA!

A bejegyzés szerzője:

Fehér Péter PhD, az IKT MasterMinds Kutatócsoport vezető kutatója

Robot körkép a BETT Show-ról I. rész.

Tags

, , ,

A TTS stand rejtelmei

A TTS (Transport Trade Services) Group Ltd. 1997-ben alakult, székhelye az Egyesült Királyságban van, de viszonteladóik révén megtalálhatjuk őket 84 országban a világ minden táján. 1985-ben egy midlands-i kis garázsból indultak a tervezéssel és az álmok megvalósításával. Máig követik azt az elvet, hogy olyan eszközöket tervezzenek, alkossanak meg, melyek a tanárok és gyermekek elvárásainak, kívánságaiknak megfelelnek. Ezért szinte napi kapcsolatban vannak a pedagógusokkal és azok tanítványaival, a szülőkkel, és más szakértőkkel az oktatás minden szintjén. A beszélgetésekből tervek születnek, melyeket aztán igyekeznek meg is valósítani. Prototípusokat hoznak létre és a kipróbálás után konzultálnak a felhasználókkal, legfőbb tesztelőik a gyermekek. Évente mintegy 400 új eszközt találnak ki és tesznek elérhetővé, a nyomtatott könyvektől a programozható padlórobotokig – ezeket olvashatjuk többek közt a weboldalukon található bemutatkozásban. (Forrás: https://www.tts-group.co.uk/aboutus/about-us.html)

Számomra nem voltak már teljesen ismeretlenek, hiszen a LogMeIn cégtől adományként kapott robotméhecskét is ők forgalmazzák. Ezért örömmel kerestem fel a standjukat az idei BETT kiállításon. Kíváncsi voltam, mi minden újdonsággal káprázatnak el. Nem csalódtam, és az eszközök kipróbálása közben megtapasztalhattam a bennem rejlő gyermeket is.

A standot már messziről fel lehetett ismerni a szép, színes plakátjaikról, az elénkbe tárt eszközökről, a kedves, mosolygós munkatársakról. Engem leginkább az érdekelt milyen új robotjaik és más eszközeik vannak, melyeket az SNI-gyermekek fejlesztésében is fel tudok használni. Sokáig nem kellett keresgélnem, és egy kedves fiatalember is a segítségemre volt a tájékozódásban. Azt láthattam, hogy olyan eszközöket, robotokat fejlesztettek ki, melyek egymásra épülve egészen az apró gyermekkortól (10 hónapos kortól kezdve!!) a nagyokig támogatják a gyermekeket a gondolkodás (és a kódolás) tanulásában.

A következő táblázat azt mutatja, melyik eszközt melyik életkorban, illetve iskolai szakaszban ajánlják használni.

Az eszközök alkalmazásának ajánlott életkora (Key Stage Matrix)

Az eszközök alkalmazásának ajánlott életkora (Key Stage Matrix)

A kép forrása: https://www.tts-group.co.uk/on/demandware.static/-/Sites-TTSGroupE-commerceMaster/default/dwdbe3a621/images/document/3529%20-%20Pro-Bot%20Computing%20Guide_a.pdf).

Az első ilyen padlórobot csomag a Clever Cats készlet, mely egy 4 robotcicából és egy hozzájuk tartozó dokkolóból áll. A dokkolóban egyszerre lehet tölteni az eszközöket, a robotméhecskéktől már jól ismert módon. A teljes feltöltés körülbelül 4 órát vesz igénybe, amellyel átlagban 3 órát tudnak folyamatosan dolgozni. A hatótávolságuk eléri akár 10 métert is. A cicák egy egyszerű távirányító segítségével, gombnyomással irányíthatóak, ha megsimogatjuk őket, hallhatjuk halk nyávogásukat. Az egygombos vezérlés lehetővé teszi, hogy a macskák elgördüljenek és bármely irányba haladjanak. A stroke (cirógatás) és a miaow (nyávogás) funkció kikapcsolható rajtuk. Ezek a macskák tökéletes bevezetést nyújtanak azoknak akik még csak most ismerkednek a távirányítóval és a technológiával. Az intuitív tervezés (benyomásokon alapuló tervezési módszer) azt jelenti, hogy a gyerekek felfedezhetik maguknak a technológiát. A macskák újratölthető elemekkel vannak felszerelve, érintésérzékenyek. A készlet ÁFÁ-val együtt 161,94 €, ami nincs 50.000 Ft.

Egy Robotmacska.

Egy Robotmacska – (Forrás: saját fotó)

A fejlesztés következő eszköze az Easi-Cars. Ezek újratölthető, távirányítható kisautók. Ez a készlet szintén 4 autóból áll, melyek mindegyike saját kétgombos kézi vezérlővel rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek a korai IKT-készségek fejlesztéséhez. A kétgombos távirányító használata lehetővé teszi, hogy ezek a vonzó kis járművek haladni tudjanak előre, majd irányt változtassanak. Mindent egy praktikus töltőállomás tárol, ami azt jelenti, hogy nincs szükség elemre. Az akkumulátorok két órányi játékot tesznek lehetővé a teljes töltésből. Minden autó világos lámpákkal rendelkezik elöl és hátul, csakúgy, mint az igazi autók. Az autók használata nem ajánlott kavicsos vagy homokos felületeken való használata, mert ezek eltömíthetik az autók mechanikáját. A használatkor célszerű megengedni, hogy a gyerekek szabadon felfedezhessék a kisautók működését, hogy maguk irányíthassák azokat, ezáltal saját maguk vizsgálják meg, fedezzék fel, mi miért történt. Ezután építhetnek saját utakat és „forgatókönyvet” az autók vezetésére. A szakemberek 3 éves kortól ajánlják a használatát. A készlet ára £149,94, ami nem éri el az 54.000 Ft-ot.

A terepjáró verzió (Rugged Racers) már négy távirányító gombbal rendelkezik, így az előre/hátra és jobbra/balra irányítási lehetőségeket egyaránt tartalmazza.

A harmadik állomás a Wonderbug megismerése, ami “olyan csúnyácska, hogy már szép”. Ezt a nagy, zöld bogarat a gyerekek szintén 3 éves kortól használhatják, és mivel vízálló, nyugodtan ki lehet vinni a szabadba is. Nagy, kemény kerekeinek köszönhetően bármilyen terepen megállja a helyét. Ez is tölthető, litium-ion akkumulátor kapott helyet a belsejében, ami kb. 3 órán keresztül bírja a kirándulást. Távirányítóval lehet mozgásra bírni, előre/hátra, illetve fordulás jobbra/balra, két sebsségfokozatban. Nagyszerű alkalom elvinni magunkkal a családi kirándulásokra, mert igen jól bírja a terepet, és a gyermekünk játszva tudja megtanulni az irányokat, a tervezést, illetve a problémamegoldást (és még cipelni sem kell – ha elég lassan megyünk :-). Az ára 99,95 £, ami itthon 35.000 Ft körül van.

A "csodabogár".

A “csodabogár”.

Csodabogár a terepen.

“Csodabogár” a terepen.

(A képek forrása: https://www.tts-group.co.uk/wonderbug-outdoor-weatherproof-remote-control-bug/1011570.html)

A következő két eszköz a Bee Bot és a Blue Bot, melyeket már korábban megismertettem az érdeklődőkkel.

Bee-bot és Blue-bot

Bee-bot és Blue-bot (Forrás: DPMK – Fejér János)

A következő, tündéri kis robot, mely megdobogtatta a szívünket, a Tinkerbots volt. A My First Robot kit segítségével a gyerekek már saját robotot építhetnek, és játékos keretek között ismerkedhetnek a robotépítéssel, programozási alapokkal. A kettős motornak köszönhetően szabadon tud mozogni a lakásban, vagy a tanteremben. Ez az aranyos kis jószág ingyenes alkalmazással okoseszközről is távirányítható Android 5.0+ vagy iOS 7 Bluetooth 4.0 rendszerekben. A készletek ára 130£ és 170£ között mozog, ami 46.000 Ft és 60.000 Ft körüli összeget jelent.

ThinkerBot

ThinkerBot (Forrás: saját fotók)

Az IKT szerves része mindennapi életünknek. A mai gyerekek együtt nőnek fel a digitális technológiával, mely körül vesz minket az általunk ismert világban. A játéklehetőségeken keresztül a gyerekek számos olyan dolgot tapasztalhatnak meg, melyek fejlesztik nem csupán az IKT-ismereteiket, hanem a gondolkodásukat, a megismerést, valamint más kulcsfontosságú készségeket, akár az érzelmekek kialakulását is. A programozható játékok hozzájárulhatnak az írástudás egyes összetevőinek (finommotorika, eszközfogás, figyelemkoncentráció stb.) és a számolási készségek fejlesztését is.

A következő eszközök már abban segítenek a gyermekeknek, hogy a lehető legjobban kihasználhassák az egyes IKT-kompetenciák elsajátításának lehetőségeit.

A Pro-Bot, a Cubelets, a Rainbow matrix, az Ino-Bot és a Pi2Go robotok már egy magasabb szintű programozásra tanítja meg játékosan a diákokat. Ezeket az eszközöket a gyerekek szofverek, programozási nyelvek segítségével már könnyedén elsajátíthatják a kódolás alapjait.
A Cubelets készletek szintén arra kínálnak lehetőséget, hogy a különböző korosztályba tartozó tanulókat bevezessük a robotika, a kódolás és az algoritmikus, logikus gondolkodás világába. A kockák kibővíthető robotblokkok, melyeket programozni lehet, vagy Bluetooth kapcsolattal párosítva lehet irányítani őket, egymáshoz mágnesesen kapcsolódnak. A kockákat sokféleképpen lehet variálni, melyek különböző érzékelőkkel vannak ellátva.

Cubelets - a porgramozható kockák.

Cubelets – a porgramozható kockák.


(A kép forrása: https://www.tts-group.co.uk/cubelets-robot-blocks-advanced/1015176.html)

Itt található egy rövid film a működésükről:

A TTS három új eszközt – Scratch Controller , Rainbow Matrix és InO-Bot – fejlesztett ki a gyerekeknek. A Scratch Controller egy bemeneti eszköz, a Rainbow Matrix egy kimeneti eszköz. Ez a két eszköz úgy van megtervezve, hogy csatlakozzon a Windows operációs rendszert futtató számítógépekhez, és a Scratch segítségével képes legyen kommunikálni.

A Scratch LED Rainbow mátrix a digitális és a fizikai világ közötti kapcsolatok kialakításában segíthet. A TTS Rainbow Matrix 64 egyedi RGB LED-et tartalmaz, amelyet a Scratch segítségével vezérelnek. Ezek mindegyikét be lehet kapcsolni a választott szín és a megadott fényerő megjelenítésére. Az eszközt egyszerűen csak csatlakoztatni kell a szoftverhez és indulhat is a programozás. Így a gyerek például megtanulja, hogyan működnek a képpontok, vagy megtervezhetnek olyan játékokat, amelyeket a Scratch Controller vezérel, és a Scratch Rainbow Mátrixon lehet játszani!

A Rainbow-mátrix kijelző és a Scratch-kontroller

A Rainbow-mátrix kijelző és a Scratch-kontroller


(A kép forrása: https://www.tts-group.co.uk/scratch-led-rainbow-matrix/1011571.html)

A Scratch Controller egyszerű, jól beleilleszkedik a kisebb kezekbe is. Átlátszó, így belső alkotóelemei láthatók. A vezérlőnek öt gombja van, egy csavarbemenet és egy dőlésszenzor van még rajta. A Rainbow mátrix valójában úgy működik, mint egy kis darab TV / számítógép képernyő. 8 x 8 mátrixot tartalmaz többszínű LED-ként. A programozó ezeket a LED-eket egyedileg 16 millió szín közül állíthatja be, betűk, szimbólumok, ikonok, egyszerű animációk, elhalványulások és még nagyon sok minden más.

Távirányító Scratch-programokhoz

Távirányító Scratch-programokhoz

(A kép forrása: https://www.tts-group.co.uk/scratch-controller-input-device/1010503.html)

Az InO-Bot számos bemenettel és kimenettel rendelkezik a programozáshoz, lehetővé teszi, hogy a gyerekek kifinomult és okos programokat építsenek fel. Az InO-Bot Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik, és kétirányú kommunikációval rendelkezik, így a gyerekek láthatják, hogy a kimenetek valós időben hogyan reagálnak. Lehet vezérelni PC-n vagy táblagépen (iOS) a Scratch nevű rendszer segítségével, amelyet Blockly néven találunk meg a neten. Kifejezetten arra tervezték, hogy minél többet hozzon ki a programozásból. A gyerekek tervezhetnek és létrehozhatnak szórakoztató és kihívásokkal teli tevékenységeket, miközben fejlesztik programozási készségüket. Ingyenes Scratch Launcher szoftver és iOS alkalmazás tartozik még hozzá.

Az átlátszó burkolat (mint a Blue Botnál) lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy a LED-ek jól látszódjanak, így azonosítsák azokat az alkatrészeket, amelyek az InO Bot-t működtetik. A legfontosabb jellemzők közé tartoznak:
• Bluetooth kapcsolaton keresztül mobil eszközről vezérelhető
• 8 RGB LED
• 2 fehér LED fényszóró
• Hangszóró
• Tartományérzékelő
• 4 sarokérzékelő
• Vonalkövető érzékelők
• Ceruzatartó a rajzoláshoz
• Vezérelhető a Scratch segítségével
• Átlátszó burkolat az alkatrészek azonosításához
• Tölthető akkumulátorral rendelkezik.

Remélem ebből az ismertetőből is látható, hogy a TTS-nél mennyire komolyan gondolják a felnövekvő generációk átgondolt, következetes, egymásra épülő oktatását. Véleményem szerint a bemutatott eszközök jól hasznosíthatók az SNI gyermekek oktatásában is, ha azt alaposan megtervezzük és figyelünk az egyéni sajátosságokra. Így nekik is esélyt adhatunk, hogy megállják helyüket az egyre magasabb szintű digitális igényeket támasztó világban.

Számomra már kezd kirajzolódni a gyerekek fejlesztésének iránya…

Az eszközök alkalmazásának javasolt sorrendje.

Az eszközök alkalmazásának javasolt sorrendje.

A szerző a kedvencek társaságában.

A szerző a kedvencek társaságában.

Micro:bit a BETT-en – vendégposzt by Fehér Péter

Tags

,

Érdeklődéssel vártuk, vajon a micro:bit hogyan jelenik meg a BETT Show-n, és nem is csalódtunk! Olyan bejáraton sikerült belépnünk a csarnokba, ahol éppen a Kitronik standjába botlottunk, aki az egyik legjelentősebb micro:bit forgalmazónak mondható. Itt is kedvezmények fogadták az érdeklődőket, a lapka 12,5 fontért, az Inventor kit 20-ért már elvihető volt.

Micro:bit

Volt itt minden, ami Micro:bit!

Az érdekességet persze az jelentette, mennyi kreatív ötlet, és milyen sokféle kiegészítő jelent meg a kedvencünkhöz. Nos, kreatív ötletekben nem volt hiány. A standon egyből egy igen méretes “Micro:bit fal” fogadott bennünket, ilyet nem gyakran láthat senki (ennyi micro:bit egybeépítve – egy iskolának elég lett volna… Nem számoltuk meg, de ahogy a képen is látszik, 25 sorban vannak a lapkák.).

"micro:bit fal"

A “micro:bit fal”

Micro:bit fal

Sőt, működtek is! Mennyi munka lehetett beprogramozni őket?

Lenyűgöző volt látni, mennyi mindenre használható egy ilyen egyszerű kis eszköz, a kreativitás tényleg elbűvöli az embert. A különböző robotverdák, meg robotkarok “csak a szokásos”-nak számítanak.

Micro:bit vezérelt négykerekű.

Micro:bit vezérelt négykerekű.

Robotkar - micro:bit-tel

Robotkar – micro:bit-tel

A Kitronik egyre több kiegészítőt kínál a micro:bit-hez, ezeket is megnézhettük.

Alap

Ez szinte már alapcsomagnak számít!

iránytű

Igen, egy iránytű!

többfunkciós vezérlő

Egy többfunkciós vezérlő a Kitroniktól!

Egyre több könyv jelenik meg a témában, a kezdőktől a haladókig, valamint ötletek és javaslatok az iskolai felhasználáshoz témában. Hamarosan a miénk is elkészül…

Könyvek

Egyre több szakmai anyag és könyv jelenik meg!

Nagyon ügyes volt ez a fiú, aki lelkesen és szakszerűen mutatta be a micro:bit lehetőségeit az érdeklődőknek!

Micro:bit kiselőadás

Micro:bit kiselőadás

"A Micro:bit egy szuper kis eszköz!"

“A Micro:bit egy szuper kis eszköz!”

A micro:bit képességeit kiegészítő összeállításokból egyre több jelenik meg, kettőt sikerült hazahoznunk is. Mindkettő különböző szenzorokat tartalmaz, illetve négykerekű járgány is összeállítható a másodikból, amihez 2018 tavaszára várható a micro:bit továbbfejlesztés.

Két kit

A Boson Starter és az Invent Kit.

Összegezve tehát a tapasztalatokat, azt láthattuk, hogy egyre növekvő választék minden fronton, módszertani háttérrel megtámogatva. Kiváló lehetőség a kódolás, a robotika megszerettetésére, és a kreativitás fejlesztésére! Reméljük, hazánkban is egyre többen érdeklődnek majd a Micro:bit iránt.

Fehér Péter PhD
az IKT MasterMinds vezető kutatója

“Londonban hej …”, avagy a Bett SHOW kiállításon jártunk

Tags

, , ,

2018. január 24-én nyitotta meg kapuit a világ egyik legjelentősebb oktatásinformatikai kiállítása, a 2018-as Bett Show (British Educational Technology Trade).

Welcome BETT!

A bejárat…

Amit itt lát az érdeklődő, az részben már a jelen, és egyre inkább a jövő év trendje az oktatásban. Azért is érdemes idelátogatni, hogy mindent első kézből láthassunk, hallhassunk, hogy elsőként informálódjunk a fontos trendekről.
Az már rögtön a belépés után látható volt, hogy a hazánkban a közelmúltban elterjedni látszó robotika itt óriási léptekkel, vagy inkább száguldva halad a megkezdett úton. A robotok egyre fejlettebbek, intelligensebbek, illetve sok újdonsággal is találkoztunk. Szembetűnő volt, hogy immáron a legkisebbekkel is számolnak az oktatás megálmodói, tervezői. Sok érintőképernyős “digitális” asztallal, forgatható, vertikális irányban is mozgatható érintőképernyős táblával találkoztunk. Ezeken az eszközökön a legkisebbeknek kifejlesztett “játékok”, szoftverek futnak, különösen alkalmasnak tűnnek a figyelem-, hallás-, látás-, finommotorika fejlesztésére.

Labirintus egy "digitális asztalon"

Labirintus egy “digitális asztalon”

Az egyik standnál hallottam, hogy “mennyi szép, színes eszköz”. Igen, láthattunk ilyeneket is. És hogy miért ilyenek? Mert a fejlesztők gondoltak az SNI gyerekekre is. Nagyszerű dolog, hogy már ővelük is terveznek és így ők sem maradnak ki az informatikai eszközök használatából. Innen is látszik, hogy nincs lehetetlen!

Analóg tábla SNI diákoknak

Analóg tábla SNI diákoknak

Ezek mellett megfigyelhettük, – bár nem sok kifejezetten mobil applikációk készítésével foglalkozó kiállítót láttunk – hogy van néhány távol-keleti cég, akik olyan mobilapplikációkat fejlesztettek ki, melyekkel a legkisebbek játszhatnak. Ezek általában matematikai játékok (összeadás, kivonás, pótlás, nyitott mondat, törtek), melyek egy kerettörténetbe ágyazottak. Így már a kicsiknél is bevezethető és alkalmazható a gamifikáció.

Alapműveletek gyakorlása

Alapműveletek gyakorlása

Nagyon sok olyan aranyos robotot próbálhattunk ki, melyet az óvodás, alsóbb iskolás korosztályra álmodtak meg.

Ez egy robot-tyúk!

Ez egy robot-tyúk! – neve Albert…

Ez meg egy robotcsacsi!

Albert a pályán!

Albert a pályán!

Albert kékben!

Robot Albert

Vajon honnan származik Albert?

Esetleg ha nem találta volna ki valaki, akkor mondom: Koreából! A weblapja: http://robotcoding.io/page/albert.html

A robotok között van olyan, amely hagyományos módon, közvetlenül a hátán lévő gombokkal programozható (Bee-Bot, Blue-Bot stb.), de akadtak olyanok is szép számmal, amelyek a kicsi gyerekek számára is érthető, elsajátítható blokk programozással programozhatók valamilyen mobil eszközről. Sőt, olyan is volt, hogy nem kell külön számítógép sem, a kódolást manuálisan, valós, egymáshoz kapcsolódó blokkokkal végezheti a gyermek.

Kamibot

Blokkprogramozás

Szuper “interaktív” blokkok

Blokkprogramozás kártyákkal.

Blokkprogramozás kártyákkal.

és egy robotcica a Blue-Bot gyártójától! Még nyávogni is tud…

Ezek a blokkok általában Bluetooth kapcsolattal kapcsolódnak a robothoz és egymáshoz. Ezek a megoldási módok hasonlítanak az építőkockával való tevékenykedésre, mely az óvodás korosztály egyik jellemző tevékenysége. Innen már csak a pedagógus és a gyermek fantáziájára van bízva, hogyan építi be az oktatásba, illetve hogyan valósítja meg egy-egy feladat kivitelezését. A gyermekek így játékosan sajátítják el az algoritmikus, logikus gondolkodás, illetve a programozás alapjait. Mire odakerül, hogy komolyabb robotok, vagy micro:bit kerül a keze ügyébe, már nem lesz ismeretlen számára a dolog, és remélhetőleg nem fog gondot okozni számára a programozás.

Holnap innen folytatjuk! A legaranyosabbal búcsúzunk mára:

ThinkerBot

ThinkerBot

Programozás robotméhecskékkel

Tags

, , , ,

Mi is az a Bee-Bot és Blue-Bot?

Mindkettő eszköz méhecske formájú robot, melyeknek a hátán lévő gombok segítségével lehet beírni a parancsokat. Nagyon hamar a gyerekek kedvencévé válik, hiszen amellett, hogy programozni lehet és végrehajtja a parancsokat, villog és hangot is ad. A feladatokat minden esetben a gyerekek fejlettségi szintjéhez kell igazítani, hogy sikerélményük legyen, így a kellő motivációt is megteremtjük a számukra, mely ennek a folyamatnak köszönhetően rövid időn belül belső motivációvá válik. Így a tanítványainknál aktivizálni tudjuk a magasabb rendű gondolkodási folyamatokat is. A méhecskék 15 cm X 15 cm-es lépésekben tudnak közlekedni. A hátukon megtalálható iránygombok segítségével programozható előre-hátra, jobbra-balra, illetve a szünet (II), a törlés (X) és az indulás (GO) gombok segítségével. Ha nem akarjuk, hogy a méhecske újra végrehajtsa a már beprogramozott lépéseket, törölnünk kell az előző programot. Igen egyszerűen és könnyen programozható a még írni-olvasni nem tudó gyermekek számára is. Tökéletes eszköz a térbeli, síkbeli viszonyok tanításához, gyakorlásához, illetve a programozási alapismeretek játékos, cselekvésbe ágyazott elsajátításához. A Bee-Bot memóriája 40 lépésig, a Blue-Bot-é pedig 200 lépésig programozható. A Blue-Bot okos eszközről (applikációnak köszönhetően) vagy PC-ről (szoftver) is vezérelhető. A Bee-Bot-tal ellentétben okos eszközről vezérelve 45′-ban is el tud fordulni. Az eszközökön elkészített kódot közvetlen Bluetooth kapcsolaton keresztül lehet elküldeni a robotméhecskének. Természetesen csak Bee-Bot-ként is használható. Átlátszó testének köszönhetően jól megfigyelhető, hogyan reagál a robot az utasításokra.

Hogyan talált ránk egy sárga méhecske?

Kutatócsoportom vezetője, Fehér Péter hívta fel a figyelmemet a robotméhecskére, és hogy talán érdemes lenne kipróbálni a használatát az én értelmileg- és tanulásban akadályozott, autista tanítványaimnál is. Ezért kértem felvételemet a Facebookon található Robotcsámborgás csoportba, ahol kitöltöttem egy robotméhecskét igénylő lapot.

Ennek az a lényege, hogy aki kéri, kipróbálhatja ingyenesen a robotot. Csupán annyi a kérés, hogy vigyázzunk rá, és az utánunk következő igénylőnek elküldjük az iskolájába azt. Igen rövid időn belül mailben értesítettek, hogy mikor és honnan számíthatunk a robotméhecske érkezésére. És valóban, 2017. február 27.-én landolt nálunk a kis sárga Bee-Bot!

A Bee-Bot bevezetése a csoportba

Mikor bemutattam a gyerekeknek a méhecskét, még nem volt semmiféle eszközünk hozzá. Ezért csak a tanulóasztalon próbáltuk ki, mire is lehet képes a gyerekek segítségével. Nagy örömet okozott, hogy végrehajtja az utasításokat. Természetesen a fiúk hamar el is nevezték, így lett a Bee-Bot neve Zümi, és azt is kiderítették, hogy kislány!

A délutánomat azzal töltöttem, hogy anyagokat, inspirációt gyűjtöttem magamnak az interneten. A külföldi weboldalakon és a Pinteresten különösen sok, hasznos, írásos és képi anyagot is felleltem. Másnapra beszereztem egy A/1-es méretű műszaki rajzlapot is, amire a gyerekekkel közösen rajzoltuk fel a 15 cm X 15 cm-es pályát. Mivel betűkártyáink vannak, máris indulhatott a programozás a szőnyegre kuporodva, körbetérdelve, hasalva a pályánkat. A pályán különböző helyekre téve a betűkártyákat a gyerekeknek kellet beprogramozniuk Zümit, hogy eljusson egyes betűkhöz. Remek móka volt! Azon túl, hogy a gombokkal ismerkedtek, fel kellet ismerniük a keresett betűt, tervezniük kellett egy útvonalat, mennyiséget kellett felismerniük, így a számfogalmat is fejlesztettük. A srácok nem is vették észre mennyi mindent tanultak közben, ők csupán azt érezték, hogy jót játszanak Zümivel. Pár nappal később a testápolás témakör feldolgozásához röptettük Zümikét. A gyerekek szépen megtanulták a reggeli és esti testápolási rutint, a szabályos fogmosást, kézmosást.

Mivel nagy (9-15 évesek) tanítványaim vannak, így nem volt arra szükség, hogy lamináljam a pályához használt képeket, de alsó tagozatos vagy óvodás gyermekeknél a képek laminálása hasznos lehet. Szerencsénk volt Zümivel mert négy hétig nálunk maradhatott. Nem “játszottunk” vele minden nap. Aztán a szerencse is mellénk szegődött, mert a LogMeIn cég jóvoltából hozzájutottunk egy saját méhecskéhez, akit a gyerekek Vilinek neveztek el és aki egy Blue-Bot. Voltak napok mikor a gyerekek a saját A/4-es méretben elkészített pályáikon a kupakméhecskékkel programoztak illetve kódoltak. Hamar megértették, hogy a J=jobb oldal, B=bal oldal, E=előre, H=hátra irányokat jelenti. Így kaptak feladatokat a pálya mellé írva, amit először közösen, majd egyénileg is meg kellett oldaniuk.

Jó alkalom ez a differenciálásra is, hiszen a gyerekek egyéni képességeire szabhatjuk a feladatokat, illetve míg egy kis csoporttal dolgozunk, addig a másik csoportban a gyerekek a tananyaghoz kapcsolódva kódolásos feladatokat oldhatnak meg. A gyerekek kis csoportokban a saját szintjüknek megfelelő feladatokon dolgozhatnak. Ezért nincs gyenge vagy nehéz feladat, csupán érdekes, amelyeken érdemes dolgozni.

Problémamegoldó gondolkodás folyamata

A gyerekek a robotméhecskével való programozás során egy “utat” járnak be, melyet négy szakaszra bonthatunk le. Ezek:

  1. A feladat megértése. Ez gyakran újrafogalmazást jelent a gyerekek számára. A feladatot esetenként részfeladatokra bontják a könnyebb megértés érdekében.
  2. Tervkészítés, megoldási javaslat kidolgozása. Ebben a szakaszban a megoldási lehetőségeket szűkítik le, azok helyességét mérlegelik, kidolgozzák a lépések sorrendjét. Előfordul, hogy az utat a méhecske mozgatásával programozzák be a robotba, majd a kiindulópontra helyezik azt.
  3. Kivitelezés, tulajdonképpeni megoldás. A méhecske “röptetése”.
  4. Az eredmény felül vizsgálása, ellenőrzése. Sikertelen próbálkozás esetén újrakezdés az első szakasztól.

Mit fejlesztünk a padlórobottal?

Az iskolai nevelés és oktatás egyik fontos feladata az értelmi képességek fejlesztése, ezért is érdemes új eszközöket, módszereket bevezetni az értelmi sérült gyermekekkel való foglalkozásba.
Mit minden fejlődik még a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése közben?

  • Szabálytudat kialakulása.
  • Utasítások megismerése, megértése, betartása.
  • Megfelelő módon történő kommunikációs kapcsolat kialakulása.
  • Téri relációk megismerése, a tájékozódási képesség.
  • Önismeret és a társas kultúra.

Miért fontos a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése?

  • Az élet számos területén nélkülözhetetlen.
  • A problémák megoldása kihívást és motivációt jelent.
  • Fejleszti a megfigyelést és a hipotézisállítás képességét.
  • Kérdéseket és témákat vet fel.
  • Megköveteli az előrelátó tervezést.
  • Fejleszti az algoritmikus gondolkodást, az oknyomozó készséget és az értékelés készségét.
  • Célt állít és értelmet ad a tanulásnak.
  • A kreatív és kritikai gondolkodás által közvetlen élményt nyújt.
  • Fejleszti az önbizalmat, a hozzáértést.
  • Része az önálló gondolkodás, de a csoportmunka és az interaktivitás is.

Tippek a további felhasználásra

  • Színek, formák megismerése.
  • Matematikai feladatok (pl. alapműveletek) végzése.
  • Mennyiségállandóság kialakítása (dobókockával).
  • Szóösszerakó, mondatösszerakó.
  • Keresztrejtvény.
  • Kalandozás a térképen.
  • Szókártyák használata.
  • Dobókocka használata a feladatok adásához.
  • A megtalált eszközök, tárgyak (Kinder figurák, golyók, stb.) utánfutóba gyűjtése.
  • Városépítés, és a robot “utcán” való irányítása.
  • Labirintus játék.

Hogyan tovább?

Igazgató úrral folyamatosan keressük azokat a pályázatokat, melyeket informatikai eszközök beszerzésére írnak ki. Így ebben a félévben két ilyen alkalommal is adtunk be pályázatot. Ezen belül további padlórobotok beszerzését is tervezzük. Így lehetőségünk nyílik arra is, hogy további osztályok bevonásával keressük a méhecskék tanórai felhasználásának lehetőségeit. A Blue-Bot robotméhecskéhez tartozik egy szoftver és applikáció is, melyet szeretnénk a következő tanévtől kipróbálni.

Ezeket a tapasztalatokat mindenképpen szükséges dokumentálni, és egymás között a tudást megosztani tantestületen belül, illetve online felületen más kollégákkal is. Mivel egy fejlesztési folyamatról beszélünk, mérhetővé kell tenni a gyerekek fejlődését. Ezt a megfelelő mérőeszközzel tudjuk megtenni, melynek kifejlesztése a rövid távú célok között szerepel.

Csámborgás egy robotméhecskével

Tags

, , , ,

Március hónapban a Robotcsámborgás programnak köszönhetően nálunk időzött egy BeeBot (programozható robotméhecske, mely fejleszti az algoritmikus gondolkodást, síkbeli tájékozódást, irányok tanulását…). Sok érdekes dolgot csináltunk vele. A fiúknak nagyon tetszett, hogy a méhecske ügyesen végrehajtja azokat az utasításokat, melyeket ők programoznak bele a hátán lévő gombok segítségével. “Röptettük” a méhecskét környezetismeret, olvasás-írás, társadalomismeret órákon.

Közben lehetőség nyílott arra, hogy a gyerekekkel egy rövid filmmel pályázzunk arra, hogy egy cégtől adományként kapjunk egy robotméhecskét. A fiúk megszavazták, hogy pályázzunk, de akkor már tovább kellett röptetnünk a méhecskét egy másik iskolába, ahol már nagyon várták őt a kisdiákok! Ekkor jött az ötlet, ha nincs robotunk, pótoljuk valahogyan! Így mindegyik fiúnak lett saját méhecskéje. Nem kellett hozzá más csak pár sárga pet-palackos kupak és fekete alkoholos filctoll, és máris készen állt a Flotta!

Így már a saját, A/4-es pályáikon tudtak a gyerekek különböző feladatokat elvégezni. Bizony nem egyszerű sokszor kideríteni, hogy melyik is a jobb és bal oldalunk! A pályákat magam szerkesztettem és készítettem el a tanórákra, a különböző anyagrészeknek megfelelően (tisztálkodás, Március 15., állatkert).

Így már a pályázati filmünket is el tudtuk készíteni, amit feltöltöttem a Robotcsámborgás csoportba.

Aztán még a tavaszi szünet előtt jött a jó hír, hogy nyertünk a videónkkal! Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy pontosan nem is a méhecskét kapjuk meg adományban, hanem az adományozó LogMeIn cégtől a rá való ötvenezer Forintot! Ezért úgy döntöttem, hogy a BeeBot nagyobb testvérét, egy BlueBot-ot vásárolunk meg.

Ezt az aranyos kis jószágot Fári János tanár úr (Katona József Gimnázium, Kecskemét), a Robotcsámborgás program megálmodója és életre hívója, és két gimnazista tanítványa, Balázs Lívi és Váradi Tamás “hozták el” és adták át nekünk, sok más érdekes hangszer, robot társaságában. Az átadó ünnepségre és foglalkozásra meghívtuk óvodásainkat is, akik egy kedves tavaszi műsorral készültek az alkalomra. Fantasztikus délelőttöt töltöttünk együtt, amit a diákjaim nagyon élveztek. Kipróbálhatták a többi robotméhecskét is, a robotegérkét, a Makey Makey zeneszerkentyűt, amivel egy banánnal vagy retekkel is zenélni lehet!

A foglalkozás végére tartogattunk még egy meglepetést. Az adományozó LogMeIn cég dolgozóitól a gyerekek kaptak egy-egy napszemüveget is, aminek reményeink szerint hamarosan hasznát is veszik!

Köszönjük a LogMeIn cég vezetőjének, Michael Zwecker úrnak, a BlueBot méhecskét és a napszemüvegeket! Fári Jánosnak (és tanítványainak: Balázs Lívinek és Váradi Tamásnak) ezt a fantasztikus délelőttöt, a Robotcsámborgást és a pályázati lehetőséget. Tanítványaimnak a kíváncsiságot, tanulni vágyást, asszisztensemnek a sok-sok segítséget!

A rendezvény fotóit Fehér Péter készítette.

Közös kincseink – világhírű múzeumok Androidon

Tags

, , , , , , , , ,

Mivel van két képzőművészeti középiskolás gyermekem, és segíteni szeretném a tanulmányaikat, elkezdtem keresni a képzőművészeti applikációkat. Elöljáróban el kell mondanom, hogy azt hittem könnyű dolgom lesz. Tévedtem! Nagyon sok ilyen jellegű applikáció van a Google Play áruházban, így elkezdtem egyenként letöltögetni őket (4 csillag fölötti értékeléstől), majd ki is próbáltam mindegyiket. Még így is eltartott egy ideig, és úgy döntöttem csak a legjobbakat hagyom meg! És hogy másnak is tudjak segíteni a választásban, álljon itt a lista a személyes tapasztalatokkal.

Az első az Art Quiz, amely csak akkor indul el nálam, ha az áruházból nyitom meg. Eleinte bosszankodtam ezen, no de legyen ez a legnagyobb baja. Az applikáció angol nyelvű, ahogy az összes többi is. Így a nyelvet is gyakorolhatjuk!
Meglévő ismereteink felelevenítésére, vagy bővítésére remek ez a játék. Nagyszerű felfedezni a képzőművészet világát, sokszínűségét. Egészen a reneszánsztól a kortárs művészetig tartalmaz festményeket, metszeteket, rajzokat… A kérdések mindenre kiterjedőek: rákérdez a művészre, a festményre, annak címére, művészeti irányzatra, modellre, múzeumokra…

Kezdő
2

Hogyan is kell játszani?

Normál mód:

Tíz kérdésből álló kvíz, amire annyi időt szánunk amennyit akarunk. Nyugodtan át lehet gondolni, többször megnézni a képet, vagy akár “kiguglizni” a megfelelő választ.

Timed mód:

Húsz másodpercünk van a válaszadásra, szóval itt nem sok lehetőségünk van a gondolkodásra, de minél gyorsabban válaszolunk, annál több pontot szedhetünk össze. Van két segítség is. A “Pause” lehetővé teszi, hogy megállítsuk az időt, a “Strike” semmissé teszi a két rossz választ, de ezeket a lehetőségeket egy játék alatt csak egyszer használhatjuk fel. Viszont van három életünk, ami akkor vész el, ha például elfogy az időnk.

3

4

6

7

8

A játék jellemzői:

Ingyenes letöltés
Több mint 500 kérdést
Jó minőségű képek festmények
Normál és Időzített
Ranglisták
Könnyű játszani. Csak meg kell érinteni a képernyőt, nem kell gépelni.
Javasolhatunk mi is kérdést.

Mobilokra és táblagépekre optimalizálva

A következő applikáció amibe én szerelmesedtem bele, mert szeretem a festőt, a Dali Museum Virtual Tour. Az első pillanattól kezdve imádtam, és bizony nyelvgyakorlásnak sem utolsó, hiszen ez is angol nyelvű. De lehet más nyelvet (Francia, Német, Spanyol) is választani az appon belül. Ez a virtuális túra bepillantást ad Dali világába, megismerhetjük tehetségét, humorát, fantáziadús vizuális illúzióit, avantgard szimbólumait. A múzeum repertoárja felöleli Salvador Dali teljes pályafutását (1904-1989), művészi tevékenységét. Végigsétálhatunk a múzeumon (ami a floridai parton, St. Petersburg belvárosában található), minden egyes képhez hanganyaggal ismertetőt kapunk. Miután már mindent megnéztünk és meghallgattunk, tesztelhetjük is a tudásunkat.

Az appnak köszönhetően minden tudnivalót elolvashatunk a múzeumról, a nyitva tartástól a jegyárakig. Térképen is megnézhetjük a kertet, illetve a múzeum különböző szintjeit, épületeit.

Szeretettel ajánlom minden művészetet, Dalit szerető embernek ezt a nagyszerű applikációt!

Mivel az ember nem minden héten tud képtárakba járni, főleg nem a híres külföldi képtárakba, jó ha van olyan applikáció a telefonunkon vagy táblagépünkön, amely végigvezet ezeken a képtárakon, vagy bepillantást enged a gyűjteménybe. Ilyen applikáció a Louvre HD, és a Louvre Guide HD Lite. Az applikációk mindegyike tartalmazza a Louvre gyűjteményének jelentős részét. A Louvre HD-ban 2300 festményt fedezhetünk fel, melyben megtalálhatjuk Rembrandt, Raffaello, Delacroix, Da Vinci és a kevésbé ismert festők műveit.
Többféle módon kereshetünk az applikáción belül például korszakokra, műfaj szerint, vagy a festőművészre.

1

2

3

Hozzáférést ad a festményekhez HD minőségben, és le is tölthetjük őket jó minőségben, nagy felbontásban. Ha egy-egy részletre vagyunk kíváncsiak a festményen rá is tudunk nagyítani a festményre, anélkül, hogy a minőség romlana!

4

Amely festmény valamiért különösen tetszik nekünk, vagy tudjuk, hogy még szükségünk lesz rá, elmenthetjük a kedvencek (Favorites) közé. Lehetőségünk van arra, hogy a festményeket különböző helyeken megosszuk egymással, tanítványainkkal, kollégáinkkal!

5

A Louvre Guide HD Lite annyival gazdagabb, hogy tartalmazza a múzeum híres szobrait is.

1

Interaktív térképek segítségével eligazodni is segít a múzeumban.

2

3

A HD képek különböző szögekből mutatják meg a szobrokat, és pontos leírást is adnak a tárgyakról. Magáról a múzeumról is remek információkat szerezhetünk az applikáción belül!

4

7

8

9

(Folytatása következik!)

Úton…

Tags

, , , , , ,

“A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.”
(“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”)

Nelson Mandela

Ezt a bejegyzést akkor akartam megírni, mikor szabadságra megyek. Nem sikerült. Ma van a szabadság utolsó napja, hétfőn kezdünk! A pedagógusok számára megkezdődik a 2016/2017-es tanév. Ez a kezdés is jó arra, hogy az ember kicsit visszatekintsen, számvetést készítsen. Szerencsére elmondhatom, hogy egy igen termékeny, eseményekben, történésekben, tanulmányokban gazdag (majd) másfél évet tudhatok magam mögött. Nem mondom, hogy mindig könnyű volt. Voltak nagyon nehéz pillanatok, időszakok az életemben, ugyanakkor voltak sikerek, elismerések, boldogságok! Csupán az a szomorú a számomra, hogy az örömeimben, sikereimben drága szüleimmel, akik szintén pedagógusok voltak, már nem osztozhatok.

Több képzésen is részt vettem, így azokat a hasznos dolgokat amiket megtanultam, alkotó módon tudom beépíteni a mindennapi pedagógiai munkámba. Nyolc évig foglalkoztam súlyosan-halmozottan sérült gyerekekkel, és a tapasztalataimat igyekezetem átadni hazai és nemzetközi konferenciákon, előadásokon, vagy abban a két tanulmányban melyek a Fejlesztő Pedagógia neveléstudományi szaklapban jelentek meg. 2015. áprilisa óta összesen 24 konferencián, kerekasztal beszélgetésen, nyári iskolában, szakkiállításon vettem részt, 13 előadást tartottam, írásban megjelent 11 előadásom anyaga (2 most van kiadás alatt). A Modern Iskola újság többször is említette a nevem és egy egész cikk is megjelent rólam.

Így tanulunk mi

2016 februárjában újra visszaültem az iskolapadba, megkezdtem tanulmányaimat a Dunaújvárosi Egyetemen, Pedagógiai mérés-értékelés MA szakon. Sikeresen teljesítettem az első félévet, büszke vagyok magamra! Közben nyolc év után kissé elfáradtam a súlyosan-halmozottan sérült gyerekekkel való foglalkozásban, ezért mikor lehetőséget kaptam arra, hogy változtassak a munkámmal kapcsolatban, elfogadtam a változás lehetőségét. Márciusban búcsút intettem az én kis tanítványaimnak és pár kedves kollégának. Jelenleg Várpalotán tanítok értelmi sérült, autista gyerekeket. Folyamatosan fejlesztem a gyerekekkel való foglalkozásaim eszközeit, talán elsők között használtam interaktív táblát és táblagépet a súlyosan sérült gyerekek fejlesztésében. A mostani tanítványaimmal is aktívan használjuk ezeket az eszközöket. A kihívások számomra ebben a típusú fejlesztésben az anyagok, témák, témakörök tanítványaimra szabása, a nekik megfelelő interaktív tananyag megalkotása. Folyamatosan keresem a lehetőségeket az IKT eszközök bevonására a tanórákba, a fejlesztés folyamatába, az órák élvezetessé tételébe.

Dávid és Lacika

Zalán

Szakmai hátteret nem csak a szakirodalom folyamatos olvasása, tanulmányozása jelenti számomra, hanem a Kutatócsoporthoz való tartozás is. A IKT MasterMinds Kutatócsoport több mint egy éve működik már. Tagjai olyan tapasztalt, innovatív pedagógusok, akik a közös iskolai IKT alkalmazásokkal kapcsolatos kutatásokban vesznek részt. Vannak közöttünk középiskolai tanárok, gyógypedagógusok, általános iskolai tanárok, tanítók. A csoport vezetője Fehér Péter, a neveléstudomány doktora, aki egyúttal nagy gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakember. A csoportba meghívással lehet bekerülni.

Profilkép

Jelenleg több kutatási témán is dolgozunk: digitális történetmesélés, AR alkalmazása az oktatásban, interaktív tábla és táblagépek használata SNI tanulókkal és elméleti témákkal is. Büszkén elmondhatjuk, hogy csoportunk szinte minden egyes tagja a Microsoft MIE Expert-ek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy Microsoft Innovative Education Expert – Microsoft Innovatív Oktatási Szakértő-k vagyunk. Ennek révén megismerkedhetünk új fejlesztésekkel, eszközökkel, tapasztalatot cserélhetünk kollégákkal, webináriumokon vehetünk részt.

Tablet

Továbbképzések, nyári iskolák:

2015. április 17-19. Sulinetwork 2015 Konferencia, Székesfehérvár
2015. május 13-15. Találkozások – Konferencia a különleges bánásmódot igénylő gyerekek esélyeiről az oktatásban, lehetőségeiről a társadalmi részvételben, Velence
2015. május 21. Educatio Roadshow, Veszprém
2015. június 18-19. Információs Társadalom Parlamentje, Parlament – Budapest
2015. július 6-8. Ped@go – Pedagógus szakmai közösségek versenye – Döntő, Zalakaros

Ped@go

Ped@go<
2015. augusztus 3-6. Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás – Intel®Teach Essentials képzés, Budapest
2015. augusztus 12-16. Sulinetwork Nyári Iskola, Velence

Velence

2015. október 17. Digitális Pedagógus Konferencia ELTE PPK, Budapest
2015. december 4-6. Centropa – tanárképző szeminárium, Debrecen

Centropa

2015. november 19. Kerekasztal beszélgetés – Hogyan kell jó szülőnek lenni a digitális világban, Budapest
2016. június 16-17. Információs Társadalom Parlamentje Parlament, Budapest
2016. július 11-14. IKT MasterMinds Kutatótábor, Szentendre

Csoportkép

Konferenciák – Előadások:

2015. május 29. IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar,
Aknai Dóra Orsolya: Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében

2015. október 20-21. Így tanulunk mi! – szakmai konferencia és szakkiállítás, Millenáris Park, Budapest, Kiállítóként vettem részt

2015. november A LÉTÜNK VIRTUÁLIS KONFERENCIÁJA – 2015
Aknai Dóra Orsolya: A digitális pedagógus fegyvertára hálózatos környezetben

2016. február 5-6. I. Oktatástervezési és Oktatás – Informatikai Konferencia, Eger
Aknai Dóra Orsolya, Czékmán Balázs, Fehér Péter: Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése Lehetőségek a tartalomba-ágyazott, integrált kompetenciafejlesztésre

2016. február 21-23. IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute, Sturovo
Aknai Dóra Orsolya: Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében

2016. március 4. Oktatás Határhelyzetben, Partiumi Keresztény Egyetem BTK Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék, Nagyvárad
Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter PhD: Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével

Nagyvárad Konferencia

2016. március 19. I. Microsoft Innovatív Pedagógus Konferencia, Hatvan
Aknai Dóra Orsolya: Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében

2016. április 8. “Árkon-bokron tablettel” – Digitális Témahét Puskás Ferenc Általános Iskola, Kispest
Aknai Dóra Orsolya: A digitális pedagógus “fegyvertára”

2016. április 21-23. Pedagógiai Értékelés Konferencia, Szeged
Fehér Péter PhD – Aknai Dóra Orsolya: Aki “doktor” akar lenni… Avagy doktorjelöltek publikációs teljesítményének összehasonlítása a hazai neveléstudományi doktori iskolákban

Einstein

2016. május 4-6. Horizontok és Dialógusok II. – Neveléstudományi és Romológiai Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Aknai Dóra Orsolya– Czékmán Balázs – Fehér Péter PhD: Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése az iskolában
Aknai Dóra Orsolya: Interaktív tábla és táblagépes alkalmazások használata a gyógypedagógiai gyakorlatban súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében

2016. május 26-27. HuCER 2016. – A tanulás útjai, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter PhD: Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével
Aknai Dóra Orsolya: Pedagógus szakmai csoportok működésének elemzése hálózatos környezetben

HUCER

2016. június 23-24. MoodleMoot Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest
Plenáris előadás – Fehér Péter PhD – Aknai Dóra Orsolya – Czékmán Balázs: Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével

Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter PhD: Pedagógus szakmai csoportok működésének elemzése hálózatos környezetben

Plenáris

Péterrel

Az új tanévre kívánok mindenkinek tartalmas, sikerekben gazdag, sok örömet adó tanítási napokat, vidám, szófogadó, kreatív gyerekeket!

Az IKT MasterMinds Kutatócsoport Nyári tábora, 2016.

Tags

, , , , , , , ,

Egész tanévben folyton csak rohanunk, sokszor el egymás mellett. Van egy nagyon jó csapat ahová tartozom, ez a MasterMinds Kutatócsoport, ahol sok okos, innovatív pedagógus dolgozik együtt az IKT eszközök módszertanával, a 21. századi oktatás, az IKT oktatásban való alkalmazhatóságával kapcsolatosan. Jó hogy sokfélén vagyunk, így mindenkinek meg van a saját kutatási területe ebben a témában.

IKT MasterMinds logo

Mivel szanaszét vagyunk az országban csak ritkán tudunk találkozni egy-egy konferencia, előadás, meghívás kapcsán, és akkor sem mindenkivel. A csapatból mindenkit ismerek személyesen, de soha nem voltunk még mindenkivel együtt. Ezért is rajongtam kutatócsoportunk vezetőjének, Fehér Péternek az ötletéért, hogy nyári tábort szervezzünk. A szervezést Péter irányította internetes szavazással, a programok összeállítását GoogleDrive dokumentummal. Készített nekünk egy Moodle felületet is, ahová feltölthettük azokat az anyagainkat amiket a többiekkel szerettünk volna megosztani. Így szépen összeállt a napok programja, amitől csak icipicit tétünk el a táborban. Hamar rátaláltunk a Szentendre-Papszigeten található kempingre, ami épp ideálisnak tűnt a rengeteg “kütyüvel” felszerelt pedagógus nyári iskolájának. Sajnos ide sem tudott mindenki eljönni, de így is remek hangulatban, hamar eltelt a négy nap.

Térkép

1. nap: 2016. július 11.

Rekkenő hőségben érkeztünk meg a kempingbe, a Mester Kutatótábor-ba! Az idő remek, a társaság szenzációs volt, így kipakolás után együtt indultunk ebédelni. Jó volt újra látni az ismerős arcokat.

Megérkezés

Persze volt aki közben másfelé is figyelt, és közben vadászott. Akkor még mi sem tudtuk pontosan Annát mi kerítette hatalmába, de ami késik nem múlik… Naná, hogy a PokemonGo alkalmazás nem hagyta nyugton! Persze egy jó IKT-s csapat semmin sem csodálkozik, mindennek utána jár, s ebből született Czékmán Balázs remek cikke, amely itt található!

Ebéd után gyorsan berendeztük a szállásunk hatalmas erkély-teraszát az előadásokhoz. A napok menetrendje ugyan az volt: délelőtt és délután egy-egy 3 órás blokkban okosítottuk egymást. Az elő napon Czékmán Balázs mutatta be az iskolájában végzett mindennapi munkát, a kutatást a tablettel támogatott oktatásról.

Balázs Hajni

Fehér Pétertől megismerhettünk sok AR alkalmazást, az AR készítés lépéseit, amit az oktatásban hasznosíthatunk, s betekintést nyerhettünk a Digitális Mesefal projektbe. Sok hasznos dolgot ismerhettünk meg, inspiráló az együtt gondolkodás!

Digitális mesefal projekt

Kis Duna

Balázs és Én

Vacsora után mindenki mesélt a számára legszeretettebb könyvről, olvasmányélményéről, és hogy melyik az a film, filmek, amelyek maradandó élményt nyújtottak neki! Milyen sokfélék is vagyunk! Mennyire jó volt hallgatni azt amit a másik nagy szeretettel, átéléssel elbeszél. Jó volt érezni, hogy képesek vagyunk egymással “titkainkat” megosztani, megnyílni!

2. nap: 2016. július 12.

Ezen a napon sem unatkoztunk! Már 9-kor elkezdtük a napot. Első előadónk Csányi Judit volt, és úgy lekötötte a figyelmünket, hogy észre sem vettük, milyen gyorsan elrepült a délelőtt. Mesélt a Sakkpalota programról, arról hogyan illesztik be a tananyagba, mennyire megszerették a gyerekek, szülők egyaránt. Sok hasznos fogást, weben talált tanulást segítő lehetőséget mutatott meg nekünk más tanórákkal kapcsolatosan is. Közben élénk eszmecsere
alakult ki a témával kapcsolatban. Juditot hallgatni, figyelni rá, nagy élmény volt.

Judit Margó

Csoportkép

Ebéd, és a “csendes pihenő” után Komaság Margó beszélt az iskolájában kialakított IKT használatról, az osztályáról, és a nyári gyermektábori élményéről Magyarország egyik legszegényebb településén. Megrázóak, vitaindítóak voltak a beszámolóját kísérő képek! Szünet után Csányi Lacit hallgattuk áhítattal, ahogy a tanítási gyakorlatáról, a fizikatanításban használt játékosításról beszélt. Értékes gondolatokat indított el bennünk a gyermekek értékelésével kapcsolatban.

Csányi Laci

Laci

A délután utolsó előadója Fehér Péter volt újra, aki bemutatta nekünk a kutatócsoport számára létrehozott Moodle rendszert, valamint, hogy hogyan tudjuk egymással megosztani saját képernyőnket. Kaptunk még pár új ötletet mikkel színesíthetjük a tanóráinkat, délutáni foglalkozásainkat.

Figyelünk

Péter magyaráz

A napot egy közös vacsorával zártuk a városka egyik nagyszerű pizzériájában! Ezen a napon is remek, igen hasznos, tartalmas napot tudhatunk magunk mögött.

Megbújó gyönyörűség

Éhesek vagyunk

Finom

3. nap: 2016. július 13.

A reggelt Czékmán Balázs kezdte újra azzal, hogy a csapat férfi tagjaival felvetette a VR szemüveget! Úgy néztek ki mint három jól szituált hegesztő!

VR1 VR2 Giroszkóp

Sok érdekességet megtudtunk a virtuális valóságról, a saját okostelefonjainkról (hogy például az enyémben nincs giroszkóp, de van vízmérték).A szemüveg segítségével virtuális sétát tehettünk Szentendrén, s megtanultunk körpanoráma felvételt készíteni a saját VR-ünhöz.

Balázs és a VR

Ezután Benedekné Fekete Hajnalka arról beszélt, hogyan alakult a tabletes oktatás a turai iskolában, hogy valójában miért is mobil eszköz a mobil eszköz, és azt is megtudhattuk, mennyire ügyesen kódolnak a turai gyerekek a kódtáborban. Ennek kapcsán Péter Fehér felvázolta nekünk (főleg a nem informatikusoknak) mi a különbség a programozás és a kódolás között.

Benedek Hajni

Az ebédet igen jó hangulatban költöttük el, nagyokat nevettünk, és nem “tanítottunk” közben.

Laci és Judit

Asztalfőn

A délután Tarné Éder Marianna kezdte, az ő szíve csücskével, a projektpedagógia bemutatásával. Marianna már hosszú évek óta dolgozik tanítványaival, néhány kollégájával projektekkel, amiről gazdag dokumentációja is van. Bemutatta a legutóbbi Digitális Témahétre készített Falu projektjét is, ami lenyűgöző volt.

Falu projekt

Balázs a HATELEMI rendszer ismertetésével folytatta a délutánt, ami saját fejlesztésű keretrendszerük a tabletes oktatáshoz. Ez több kérdést is felvetett bennünk és benne is. Milyen keretrendszert használjunk, amikor egy eszközt több gyermek is használ? Saját fejlesztésű legyen a keretrendszer vagy már meglévőhöz csatlakozzanak az iskolák? Ki mit használ? Egyáltalán hogyan szabályozzuk, szabályozzák az iskolák az IKT eszközök használatát? Szükséges létrehozni egy egységes IKT stratégiát, ajánlást? Ezek a kérdések talán már túlmutatnak a mi kompetenciánkon, de foglalkoznunk kell vele, hiszen a nyár rövid.Csányi László bepillantást engedett nekünk a diákokkal való filmkészítés nagyszerűségébe, és megmutatott néhány remek reklámfilmet, amit a diákok készítettek. Mi meg csak ámultunk, mint a moziban!

Diákfilmezés

Vacsora közben leszakadt az ég,felfrissült a levegő. Így beszorultunk Balázs szobájába, hogy “mozizással” fejezzük be a napot. Több film is terítékre került, végül az Élet háza címűt néztük meg.

Technikai szünet az esőben

Jó éjszakát

4. nap: 2016. július 14.

Kinyitottam a fülem, és azt hittem rosszul hallok! Szakadt az eső!

Kinyitottam a szemem is, és még mindig szakadt az eső!Brrrrr

Szerettem volna még magamra húzni a paplant, de aztán eszembe jutott, hogy nem tehetem. Ez volt az utolsó nap. Szomorú lettem picit. Morcos voltam tőle, nehezen indult a reggel. Elkezdtem pakolni és megjelent Balázs, aztán Judit, Laci és máris azt érzetem, jó itt nekem. Nem sokára kezdünk. Az utolsó délelőtt.

Barsy Anna volt az első előadó, és én csak kapkodtam a fejem, hogy jé, a fizika mennyire szórakoztató! Azt éreztem, szeretnék Anna diákja lenni, vele kísérletezni, animációkat nézni, szerkeszteni…, fizikát tanulni! Ezután már hab volt a tortán az a virtuális osztályterem, azok a webes alkalmazások, amiket használ a gyerekekkel. Igazán jó volt hallgatni.

Anna 2a

Egy kis fizika

Ez érdekes

Kis szünet után én következtem. Beszéltem arról, hogyan tudja segíteni a munkánkat az interaktív tábla és a mobil applikációk, az SNI gyerekekkel a beszéd-, szókincs-, és kommunikációfejlesztésben. Sok mindent szerettem volna megmutatni, de sajnos az időm lejárt.

SNI

Péter zárta a délelőttöt! Megköszönte mindannyiunk munkáját, előadásait, és felvázolta a Kutatócsoport további munkáját. Hazafelé vezetés közben arra gondoltam, hogy mennyire jó volt veletek lenni, Kedves Kutatótársaim! Sok érdekes előadást hallottam, sokat jegyzeteltem, tanultam. Megismertem a sajátomtól eltérő világlátást, gondolkodást, véleményeket. És mégis egy hullámhosszon voltunk, mi így kilencen. Egy a motiváció, egy a cél, ami visz előre mindannyiunkat. Köszönöm, hogy inspirálódhattam, feltöltődhettem közöttetek!

Köszönöm azokat a gondolatokat amiket útravalóul kaptunk tőletek! ❤ Nem csak a könyvespolc oldalán fogom őrizni őket, hanem a szívemben is!

Camping

Várom az új nyarat, de addig is lesz még sok tennivalónk! Itt az egyik legidőszerűbb, melyet a kutatócsoportunk szervez, és úttörő lesz ebben a témában.

Ez pedig a november 11-12-én Veszprémben megrendezésre kerülő I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia.

I. Mobil eszközök az oktatásban

Plenáris előadóink között köszönthetjük Professzor Csapó Benőt (SZTE), Professzor Molnár Gyöngyvért (SZTE) és Professzor Kárpáti Andreát (ELTE).

Plenáris előadók

Szeretettel várunk minden érdeklődő kedves Kollégát!